Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku


Anwalt im BüroSerdecznie witamy na naszej stronie internetowej. Zakład Gospodarki Komunalnej, funkcjonujący na terenie gminy Przytyk, został założony w 2011 roku jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

 

Instalacje sanitarne – odbiór, naprawa i remonty

Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług użyteczności publicznej, a w szczególności usług zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz zbiorowego odprowadzania nieczystości. Naszym celem jest realizacja zadań zleconych przez zarząd gminy, których skutkiem ma być utrzymanie oraz rozwój gminy i zamieszkującej ją ludności.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o. działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością spisanego przed notariuszem w dniu 28 czerwca 2011r. (repetytorium A nr 5581/2011) w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Przytyku Nr IX.48.2011 z dnia 27 czerwca 2011r. ZGK Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o aktualne przepisy prawa obowiązujące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

2. ZGK w SP. z o.o. działa na terenie Gminy Przytyk z możliwością prowadzenia działalności poza jej obszarem, jednak pod warunkiem uprzedniego, pełnego zaspokojenia potrzeb Gminy.

3. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki: Spółka została powołana w celu świadczenia usług użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiotem działalności (zgodnie z PKD 2007) Spółki jest w szczególności realizacja zadań Gminy w zakresie:

– gospodarki komunalnej

– robót budowlano-remontowych i instalacyjnych,

– transportu drogowego towarów,

– innych usług.

Szczegółowy zakres działalności wynika z zawartych umów i zleceń dopuszczalnych przez

§ 8 Aktu Założycielskiego. ZGK Sp. z o.o. może wykonywać inne zadania zlecone przez Gminę w zakresie swoich możliwości wykonawczych i produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i przedmiotem działalności określonym w § 8 Aktu Założycielskiego.

4. Strukturę organizacyjną ZGK Sp. z o.o. tworzą:

– Prezes Zarządu, powołany przez Radę Nadzorczą Zakładu,

– Prokurent

– Księgowo-Kadrowa,

– Komórka Usług Komunalnych.

Usługi komunalne:

– zaopatrywanie gminy w wodę

– budowa i remonty sieci wodno-kanalizacyjnych

– odbiór instalacji sanitarnych

– budowa, remonty i naprawa kanalizacji

– odprowadzanie nieczystości do oczyszczalni ścieków

– roboty ziemne

– konserwacja i remonty dróg gminnych

– wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną,

– odśnieżanie


Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przytyku Sp. z o.o.

ul. Rynek 34
26-650 Przytyk

Tel. (48) 618 03 18
Tel. kom.: 606 358 536, 606 427 054

e-mail: zgkprzytyk@wp.pl